Grant na 100.000 zł z ARiMR

Nasz ogród trzymał grant w wyskości 100 000zł w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

W zakres projektu wchodzi zakup rębaka, tablic edukacyjnych, budek dla praków oraz hoteli dla owadów.

Projekt ma się przyczynić do poprawy warunkót ekologicznych w naszym ogrodzie.

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

 Inwestycje są współfinansowane z grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Nazwa projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych.

Miejsce realizacji: ROD „Malina  w Kielcach” ul. Bohaterów Warszawy 4, 25-394 Kielce

Wartość projektu: Dofinansowanie UE: 100 000,00zł zł

Okres realizacji:  01.010.2022 do 31.01.2023

Zakres sprojektu:

  • Zakup rębaka
  • Zakup Tablic edukacyjnych 5szt.  
  • Zakup budek dla ptaków 60 szt.
  • Zakup hoteli dla owadów 10 szt.

W ramach projektu realizowany  jest cel strategiczny, jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych
w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Zakup rębarki pozwoli wyeliminować potrzebę utylizacji dużej ilości zbędnych gałęzi wytwarzanych na terenie naszego ogrodu.  Produkowana zrębka będzie wykorzystywana przez użytkowników do ściółkowania gleby. Ściółkowane poprawia małą retencję wody oraz ogranicza potrzebę nawadniania. Dodatkowo ściółkowanie przeciwdziała erozji gleby. Materia organiczna powraca na teren, w którym została wytworzona. Rozkładając się materia organiczna zwiększa zawartość próchnicy w glebie oraz składników mineralnych, ograniczając potrzeby nawozowe. Ściółkowanie materiału zrębkowego przyczyni się, poprzez eliminację  spalania, do poprawy jakości powietrza oraz użyźnienia gleby, a przez to – poprawy stanu środowiska i złagodzenia skutków zmian klimatycznych poprzez zwiększenie pochłaniania gazów cieplarnianych.

Zwiększenie populacji ptaków i owadów pożytecznych poprzez zakup i montaż budek dla ptaków oraz hoteli dla owadów ograniczy populację szkodników i komarów. Zmniejszy to ilość używanych środków ochrony roślin poprawiając w ten sposób stan środowiska naturalnego

Zakup tablic pozwoli podnosić świadomość ekologiczną lokalnej społeczności.